Categorias
Forex Trading

Pekao PPK 2030

pekao tfi ppk

Powyższe obliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy, są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości. Od faktycznego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości, od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości https://www.fx770.net/forex-today-usd-jpy-w-poblizu-5-letnia-wysoka-cena-03-stycznia-2022/ pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika. Przed podjęciem inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego potencjalny inwestor powinien przeanalizować prospekt funduszu w całości i skonsultować się z profesjonalnym doradcą przed zainwestowaniem w fundusz.

pekao tfi ppk

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres W przypadku zmiany danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, aktualne dane kontaktowe są podane na stronie internetowej Towarzystwa w zakładce Informacje → Administrator Danych Osobowych. Oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Środki w PPK będą zarządzane przez Pekao TFI, najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce, nasi eksperci posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Zaufało nam blisko 480 tysięcy klientów, którzy docenili szeroką i różnorodną ofertę funduszy i subfunduszy Pekao.

Kogo dotyczy obowiązek utworzenia PPK?

Żadne treści zawarte w niniejszym materiale nie stanowią porady inwestycyjnej, podatkowej ani prawnej ani porady jakiegokolwiek innego rodzaju. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale w całości lub w części jest zabronione. Żadne treści zawarte w niniejszym serwisie nie powinny być interpretowane jako oferta ani zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji w krajach, w których jest to niedozwolone. Prezentowane w materiale dane stanowiące opracowanie własne Pekao TFI S.A. Są wynikiem inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

pekao tfi ppk

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Pekao TFI będzie pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami Ogółem mówi 2 000 000 baryłek dziennie ropy dostaw off rynku w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników poszczególnych subfunduszy, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w ustawie PPK. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji.

Efektywne zarządzanie

Warunkiem jest dodanie przez Państwa w wiadomości e-mail informacji, że testy będą przeprowadzane w związku z umową zawartą z Pekao TFI. Zachęcamy do jak najszybszego wykonania odpowiednich testów wymiany danych między Państwa systemem kadrowo-płacowym a Serwisem e-PPK. Pomyślne wykonanie testów z odpowiednim wyprzedzeniem decyduje o sprawnym wdrożeniu PPK w Państwa firmie. Poniżej opisujemy KIEDY zawarcie Umowy o prowadzenie PPK powoduje powstanie obowiązku naliczenia składek PPK.

  1. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
  2. Istotne znaczenie ma tu dzień wypłaty wynagrodzeń przyjęty w Państwa podmiocie.
  3. Projekt informacji o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach Pracodawcy oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.
  4. Oznacza to, że od wynagrodzeń naliczonych po podpisaniu Umowy o prowadzenie powinniście Państwo naliczyć/pobrać składki na poczet PPK, by przekazać je do Funduszu maksymalnie do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Zarządzamy aktywami o wartości ponad 25 mld zł, co daje nam 7,7% udziału w rynku. Dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Istotne znaczenie ma tu dzień wypłaty wynagrodzeń przyjęty w Państwa firmie. Nie ma przy tym znaczenia, z jaką częstotliwością wypłacane jest wynagrodzenie.

Podstawowe informacje

Wyniki przedstawione w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej. Wskazany materiał ani informacje w nim zawarte nie są przeznaczone dla rezydentów krajów, w których udostępnianie takich informacji jest zabronione przepisami prawa lub jakimikolwiek innymi regulacjami. Przed dalszym korzystaniem z serwisu, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami prawnymi, objaśniającymi ograniczenia wynikające z obowiązujących regulacji i przepisów prawa odnoszących się do informacji zawartych w materiale Karta funduszu oraz produktów inwestycyjnych, których te informacje dotyczą.